منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و سی ام شورای رقابت مورخ 26/09/1401 برگزار شد.

موضوع: سوء استفاده از وضعیت مسلط در بازار و اجبار به فعالیت با اشخاص ثالث خارج از روابط بازار آزاد.

در خصوص شکایات شرکت پسماند، ضایعات و بازیافت رهام ( شکوائیه شماره 1407-17-00 و مورخ 29/06/1400 ) به طرفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر عباس، آقایان حمیدرضا اکابریان ( شکوائیه شماره 1151-17-00-و مورخ 13/06/1400) و جعفر زعفرانی (شکوائیه شماره 1152-17-00-و مورخ 13/06/1400) به طرفیت شهرداری بوشهر و شرکت های مهر آفرین فردوس (شکوائیه شماره 1147-17-00-و مورخ 13/06/1400 ) و بهبودگران سبز اندیش (شکوائیه شماره 961-10-00-و مورخ 19/04/1400)به طرفیت شهرداری تهران با موضوع سوء استفاده شهرداری از وضعیت مسلط در بازار و اجبار به فعالیت اشخاص خارج از روابط بازار آزاد و ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن ها و ممانعت عوامل شهرداری جهت خرید ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و اصناف؛ اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی‌عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: موضوع به استناد مواد 7 و 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه ضوابط و شرایط مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کارها تنها زمانی ملاک عمل قرار می‌گیرند که در درگاه ملّی مجوزها قرار گیرند. با عنایت به اینکه پروانه لجستیک معکوس (خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیایی) در درگاه ملّی مجوزها بارگزاری شده است، شاکیان با اخذ پروانه لجستیک معکوس می¬توانند اقدام به فعالیت نمایند و هرگونه شرایط اعلامی برای صدور مجوز از سوی نهادها و سازمان هایی که به موجب قوانین و مقررات کشور اختیاری در این زمینه دارند (همچون وزارت کشور، شهرداری¬های سراسر کشور و ...) تا زمانی که در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده اند، فاقد وجاهت قانونی است. و این نهادها نباید مانع فعالیت افراد دارای مجوز مندرج در درگاه مزبور شوند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.