منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و سی و هفت شورای رقابت مورخ 1401/10/27 برگزار شد.

موضوع اول: عدم صدور مجوز باشگاه ورزشی

در خصوص شکایت آقای مهدی علیزاده به طرفیت اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان طی شکوائیه شماره ثبتی 106-01-17و مورخ 05/02/1401 با موضوع عدم صدور مجوز (تأسیس باشگاه ورزشی)، شورای رقابت به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید: -با توجه به محتویات پرونده، شرایط صدور مجوز درخواستی شاکی در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و به منظور اخذ مجوز مذکور، مدارکی از قبیل، مدارک شناسایی، گواهینامه پایان خدمت، گواهی مربیگری و... تعیین گردیده است. در مکاتبه شماره 268-01-10-و مورخ 28/02/1401 ارسالی از سوی مشتکی عنه بیان گردیده است که هرگونه مجوز اعم از تأسیس و تمدید پروانه و... از ابتدای مرداد سال 1400 صرفاً از طریق سامانه صدور مجوز اماکن ورزشی به آدرس m5.msy.gov.ir انجام می‌شود و متقاضی میبایست در آن سامانه مدارک خود را تکمیل نماید. این در حالی است که اولاً: به استناد بند سوم تبصره 4 ماده 7، کلیه درگاه های تخصصی مجوز (ملی-استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند. ثانیاً: بر اساس تبصره یاد شده، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک یا هزینه ای بیش از آنچه که در درگاه مربوطه تصریح شده است از متقاضی مطالبه کنند. پس به طریق اولی نمیتوانند متقاضی را مکلف نمایند که به منظور اخذ مجوز، درخواست خود را در سامانه ای غیر از درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت نماید. -بر اساس مدارک موجود، شاکی دارای شرایط و مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار جهت اخذ مجوز درخواستی می باشد و مشتکی عنه در جلسه رسیدگی نیز اظهار داشتند که مانعی جهت صدور مجوز برای شاکی وجود ندارد و در صورت معرفی مکان از سوی شاکی و اعلام نشانی، در خصوص صدور مجوز درخواستی ایشان اقدام خواهد شد. -با توجه به موارد معنونه و به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که اشعار می‌دارد:«هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است»؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء ارتکاب رویه ضد رقابتی (عدم صدور مجوز) توسط مشتکی عنه را محرز دانسته، به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور بر توقف رویه ضد رقابتی (صدور مجوز تأسیس باشگاه ورزشی در حق شاکی) صادر و اعلام می‌دارد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت محترم تجدیدنظر می‌باشد.

موضوع دوم: عدم صدور مجوز تخصیص زمین

درخصوص شکایت آقای سید حسین حسینی نسب به طرفیت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد طی شکوائیه به شماره ثبتی 1403-01-17-و مورخ 10/07/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "تخصیص زمین"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -با عنایت به مطالب مطروحه و نظر به اینکه شاکی پاسخ کلیه استعلامات و مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه نموده است و همچنین با توجه به اینکه شرط استعلام از فرمانداری در خصوص وجود یا عدم وجود معارض محلی در درگاه ملی مجوزهای کشور درج نشده است؛ شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد در مخالفت با صدور مجوز درخواستی شاکی بدون توجیه قانونی را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون صدرالذکر، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز "تخصیص زمین" در حق شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.