منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و سی و پنج شورای رقابت مورخ 1401/10/17 برگزار شد.

موضوع: عدم صدور مجوز "نظارت گاز"

درخصوص شکایت آقای اسماعیل خسروجردی به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی طی شکوائیه شماره ثبتی 2227-01-17-و مورخ 26/09/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "نظارت گاز"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: -با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 2257-01-10-و مورخ 29/09/1401، نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد.