منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و سی و یک شورای رقابت مورخ 1401/09/29 برگزار شد.

موضوع: محدود کردن شرکای تجاری در معامله با تخفیش و سوءاستفاده از قدرت غالب در بازار برای بیرون کردن رقبا

در خصوص شکایت شرکت پارسی‌مهر نامی ایرانیان دارنده نام تجاری تخفیش به طرفیت شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا دارنده نام‌های تجاری تخفیفان و نت‌برگ، با موضوع محدود کردن شرکای تجاری خود در معامله با تخفیش و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی مسلط خود در بازار برای بیرون کردن رقبای خود ،با توجه به مفاد اظهارات و ادعای شاکی مندرج در شکواییه تقدیمی و منضمات آن، دلایل و مدافعات مشتکی عنه، گزارش کارشناسی مرکز ملی رقابت و سایر مستندات و اوراق پرونده؛ شورای رقابت به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید: -در خصوص وادار کردن شرکای تجاری مشترک میان دو شرکت شاکی و مشتکی‌عنه به استنکاف از معامله با شرکت شاکی، شورای رقابت این اقدام شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا را مصداق نقض ممنوعیت های ضد رقابتی مقرر در جزء(۲) بند (الف) ، (وادار کردن اشخاص ثالث به استنکاف از معامله و محدود کردن معاملات آنها با رقیب) و جزء (۳) بند (و)، ( انجام معامله با این شرط که طرف مقابل از معامله با رقیب امتناع نماید) و جزء (۴) بند (ط)،(سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل نمود ن ورود رقبای جدید و حذف شرکت های رقیب) ، از ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده و ارتکاب رویه های ضد رقابتی مذکور را محرز و ثابت می داند. لذا شورای رقابت مستند به اختیار مقرر در صدر و بند۳ از ماده ۶۱ قانون اشعاری، تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از اجرای رفتارهای ضد رقابتی فوق الذکر و عدم تکرار آنها صادر نموده و همینطور بر مبنای اختیار مقرر ذیل بند 12 از این ماده و مستنداً به تصویبنامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) و مستنبط از وحدت ملاک مقرر در مواد 131 و 134 از قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) از حیث تعدد عناوین رویه های ضد رقابتی ارتکابی ناشی از رفتار واحد و محکومیت به حداکثر جریمه قانونی مقرر؛ مشتکی عنه را به جهت ارتکاب رویه ضد رقابتی موضوع جزء(۲) بند (الف) از ماده 45 قانون اخیرالذکر به پرداخت سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی ، از جهت ارتکاب رویه ضدرقابتی موضوع جزء (۳) بند (و) از این قانون به پرداخت یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال جریمه نقدی و به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی موضوع جزء (۴) از بند (ط) ماده قانونی مارالذکر به پرداخت یک میلیارد و یکصدو نود و دو میلیون ریال جریمه نقدی ( که مجموع آنها برابر و معادل با مبلغ پنج میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون ریال ( 5،962،000،000 ریال) خواهد بود) در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور) محکوم می نماید. همچنین شورا به استناد بند (۴) ماده (۶۱) قانون مرقوم و در جهت شفافیت بیشتر بازار، مقرر می نماید موضوع به طریق مقتضی و مناسب اطلاع رسانی عمومی می گردد. همچنین در خصوص نحوه و طریقه مالکیت بر این دو نام تجاری ، شورا موضوع را نقض ممنوعیت ضد رقابتی مقرر در صدر ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و لذا بر اساس اختیارات مقرر ذیل بند 1 و بند ۶ از ماده ۶۱ قانون اشعاری رای به فسخ قرارداد یا توافق منشاء انتقال مالکیت نت‌برگ به شرکت آرمان فنآوری هوشمند آریا و اعاده سهام واگذار شده، صادر می نماید.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.