منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و سی و سوم شورای رقابت مورخ 1401/10/10 برگزار شد.

موضوع اول: بررسی شکایت مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی

در خصوص شکایت آقای صادق حصیمی طی شکوائیه به شماره ثبتی 1907/01/17و مورخ 28/08/1401 مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
-با استناد به ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع نقص طی مکاتبه شماره 1345/01/13/ص مورخ 02/09/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز، شاکی مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت صادر نمودند.
قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شورای رقابت می‌باشد.

موضوع دوم: بررسی شکایت مبنی بر امتناع از صدور مجوز پروانه طبابت

در خصوص پرونده شکایت آقای محسن خوان گستر (شاکی) به طرفیت سازمان نظام پزشکی (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 1351/01/17و مورخ 10/07/1401 مبنی بر امتناع از صدور مجوز پروانه طبابت؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 2330/01/10و مورخ 10/10/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بارسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.