منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و بیست و یکم شورای رقابت مورخ 1401/08/24 برگزار شد.

موضوع جلسه: بررسی شکایت با موضوع عدم صدور مجوز

در خصوص شکایت آقای حسن حسین‌زاده طی شکوائیه به شماره ثبتی 1447/01/17و مورخ 17/07/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع نقص طی مکاتبه شماره 1033/01/13ص مورخ 19/07/1401 از جانب مرکز ملی رقابت و اینکه ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا به استناد ماده 54 قانون مذکور قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شورای رقابت می‌باشد.