منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و هفده شورای رقابت مورخ 1401/08/10 برگزار شد.

موضوع اول:شکواییه به شماره ثبتی 718/01/17و مورخ 04/05/1401 مبنی بر صدور مجوز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در خارج از کشور

در خصوص شکایت آقای سلمان آذربایجانی (شاکی) به طرفیت معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشتکی عنه)، طی شکواییه شماره ثبتی 718/01/17و مورخ 04/05/1401 مبنی بر صدور مجوز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی در خارج از کشور، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: مشتکی عنه در لایحه دفاعیه خود اعلام نمودند که شاکی به علت "عدم پاسخگویی مناسب به سوالات مطروحه" و "عدم اقناع اکثریت اعضای هیأت مرکزی" در هیأت مرکزی با درخواست ایشان مخالفت شده است. ولی با توجه به اینکه در درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) شرط " مصاحبه" و علت های ذکر شده توسط مشتکی عنه صراحتاً درج نشده است. فلذا ضمن رد دفاعیات مشتکی عنه، موضوع پرونده را مشمول تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص و نظر به تبصره 4 ماده 7 قانون مذکورکه "مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند." و به استناد بند 3 ماده 61 قانون ذکر شده، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز درخواستی شاکی صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع دوم: شکواییه شماره ثبتی 439/01/17و مورخ 22/12/1400 مبنی بر تاخیر در صدور مجوز تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ و تنظیم موتور

در خصوص شکایت آقای علی عبدولی (شاکی) به طرفیت اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران (مشتکی عنه)، طی شکواییه به شماره ثبتی 439/01/17و مورخ 22/12/1400 مبنی بر تاخیر در صدور مجوز تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ و تنظیم موتور، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به اعلام مشتکی عنه در جلسه شورای رقابت مبنی بر صدور مجوز درخواستی شاکی و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر و با توجه به منتفی شدن موضوع شکایت، پرونده مختومه می گردد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.

موضوع سوم: شکوائیه شماره ثبتی 1107-01-17-و مورخ 06/06/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری کالا

درخصوص شکایت آقای عابدین کرمی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی شکوائیه شماره ثبتی 1107-01-17-و مورخ 06/06/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری کالا"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: - اولاً با عنایت به اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قانوناً مرجع صدور مجوز موضوع شکایت بوده و بدواً از پذیرش درخواست متقاضی با استناد به بخشنامه شماره 74/48329 مورخ 18/04/1398 امتناع نموده است؛ شورای رقابت باتفاق آراء اقدام مشتکی عنه در عمل به بخشنامه مذکور و مخالفت با پذیرش درخواست متقاضیان مجوز طی سال های 1398 الی 1401 را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد ضمن اینکه بخشنامه مذکور به موجب رای شماره 140109770905810112 مورخ 20/1/1401 دیوان عدالت اداری ابطال شده است. - ثانیاً نظر به حق مکتسبه شاکی به جهت ثبت درخواست ایشان در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در سال 1399 و پیش از تصویب "ضوابط تأسیس و بهره¬برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا" مصوب 07/06/1401 و همچنین با توجه به اینکه بخشنامه صدرالذکر مصداق رویه ضدرقابتی معنونه بوده و ابطال شده است و بنابراین تا قبل از تصویب و ابلاغ ضوابط تأسیس و بهره برداری مذکور، ضوابط تأسیس و بهره برداری قبلی مصوب 1/9/1396 لازم الاجرا بوده است و درخواست شاکی در این زمان مطرح بوده است، لذا شورای رقابت به اتفاق آراء و با استناد به بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز درخواستی شاکی به موجب "ضوابط تأسیس و بهره¬برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا" مصوب 01/09/1396 را صادر و اعلام می¬نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع چهارم: شکوائیه شماره ثبتی 1484-01-17-و مورخ 23/07/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز

درخصوص شکایت شرکت گیتی عمران با مدیریت عاملی آقای بلال سردیوند چگینی طی شکوائیه به شماره ثبتی 1884-17-01-و مورخ 23/07/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با استناد به ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات اجرای آرای شورای رقابت، ناظر به لازم الاجراء بودن قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در نحوه رسیدگی شورای رقابت و با عنایت به اینکه شکوائیه شاکی برخی از شرایط صحت شکوائیه موضوع ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و علیرغم ابلاغ مراتب اخطار رفع طی مکاتبه شماره 1060-01-13-ص مورخ 24/07/1401 از جانب مرکز ملی رقابت ظرف مدت 10 روز مبادرت به رفع نقص نکرده است، لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده 54 قانون مذکور به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت شاکی را صادر نمودند. قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شورای رقابت می‌باشد.