منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و پنج شورای رقابت مورخ 1401/06/15 برگزار شد.

موضوع جلسه: بررسی شکایت آقای سیاوش هوشیار حسینی به طرفیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران مبنی بر عدم صدور مجوز "فعالیت نشر کتاب"

درخصوص شکایت آقای سیاوش هوشیار حسینی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طی شکوائیه به شماره 2616-99-17-و مورخ 17/12/1400 مبنی بر عدم صدور مجوز "فعالیت نشر کتاب"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1196-01-10-و مورخ 14/06/1401 نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع دوم: بررسی شکایت شرکت مدیا تجارت پویا از سازمان غذا و دارو

درخصوص شکایت شرکت مدیا تجارت پویا به طرفیت سازمان غذا و دارو طی شکوائیه به شماره ثبتی 867-99-10-و مورخ 26/05/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز «تأسیس تولید ملزومات دارویی» ، نظر به اینکه طرفین شکایت طی جلسه حضوری شماره 505 مورخ 15/06/1401 شورای رقابت با یکدیگر سازش و توافق نمودند، شورای رقابت با استناد ماده (18) آئین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و به مواد 178، 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نمود: گزارش اصلاحی:

- وفق مذاکرات و سازش صورت گرفته شاکی انصراف خود را از دریافت مجوز "تأسیس ملزومات دارویی" با شرایط جدید صدور مجوز مربوطه، اعلام نمود.
- سازمان غذا و دارو توافق نمود نسبت به صدور مجوز توزیع محصولات شاکی تا این تاریخ، تمهیدات لازم را در نظر گیرد.

موضوع سوم: بررسی شکایت خانم لیلا نجفی از مرکز بهداشت شمال غرب تهران

در خصوص شکایت خانم لیلا نجفی به طرفیت مرکز بهداشت شمال غرب تهران (دکتر مقیمیان) طی شکواییه شماره ثبتی 2270-00-17-و مورخ 06/11/1400 مبنی بر اینکه مشتکی عنه علی رغم تأیید مابقی ارگان ها، سلیقه ای عمل می کند، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به ابهام در خواسته شاکی و عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی و همچنین نظر به فقدان ادله کافی مبنی بر وجود رویه ضد رقابتی، مستنداً به ماده 18 آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمود. این تصمیم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.