منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و پنج شورای رقابت مورخ 1401/06/15 برگزار شد.

موضوع جلسه: بررسی شکایت آقای سیاوش هوشیار حسینی به طرفیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران مبنی بر عدم صدور مجوز "فعالیت نشر کتاب"

درخصوص شکایت آقای سیاوش هوشیار حسینی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طی شکوائیه به شماره 2616-99-17-و مورخ 17/12/1400 مبنی بر عدم صدور مجوز "فعالیت نشر کتاب"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1196-01-10-و مورخ 14/06/1401 نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.