منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و دو شورای رقابت مورخ 1401/05/15 برگزار شد.

- موضوع اول: بررسی شکایت آقای غلامرضا قدوسی از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان مبنی بر عدم صدور مجوز

درخصوص شکایت آقای غلامرضا قدوسی از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان طی شکوائیه به شماره ثبتی 2572-00-10-و مورخ 15/01/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 464-01-10-و مورخ 31/03/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع دوم: شکایت آقای مجید بهرامی از مرکز مالکیت معنوی مبنی بر عدم صدور مجوز ثبت اختراع

درخصوص شکایت آقای مجید بهرامی از مرکز مالکیت معنوی طی شکوائیه به شماره 215218-01-17-و مورخ 20/02/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "ثبت اختراع"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره شماره الف-13-01 مورخ 04/04/1401 نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.

تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع سوم: شکایت خانم ویدا ناصر شریفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش مبنی بر عدم صدور مجوز

درخصوص شکایت خانم ویدا ناصر شریفی از سازمان آموزش و پرورش همدان طی شکوائیه به شماره 215-01-17-و مورخ 20/02/1401 مبنی بر عدم صدور مجوز "تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 360-01-10-و مورخ 16/03/1401 نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود.

تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.

موضوع چهارم: شکایت شرکت رایان فارمد از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مبنی بر عدم صدور

درخصوص شکایت شرکت رایان فارمد از اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی شکوائیه به شماره ثبتی 2182-00-10-و مورخ 18/10/1400 مبنی بر عدم صدور "پروانه کسب و کار مجازی"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

- با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 00102001 مورخ 21/02/1401 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 8 "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای رقابت به اتفاق آراء تصمیم خود را مبنی بر رد شکایت شاکی و مختومه شدن پرونده اتخاذ نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می¬باشد.