منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و نود و نه شورای رقابت مورخ 1401/04/26 برگزار شد.

- بررسی شکایت آقای میلاد لطفعلی به طرفیت شرکت فراورده ای منطقه ای اهواز مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت

درخصوص شکایت آقای میلاد لطفعلی بائیس از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز طی شکوائیه به شماره ثبتی 1309-00-17-و مورخ 14/06/1400 مبنی بر عدم صدور مجوز "احداث جایگاه­های سوخت مایع"، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: نظر به اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز جهات مخالفت خود با مجوز درخواستی شاکی را، طرح درخواست ایشان در کمیته بهینه­سازی و نیازسنجی منطقه و مخالفت با صدور مجوز مربوطه بدلیل عدم نیاز عملیاتی و عدم رعایت حداقل فاصله با سایر جایگاه های سوخت اعلام نمود؛ شورای رقابت اقدام مشتکی عنه در مخالفت با صدور مجوز درخواستی شاکی به جهات مذکور را مصداق اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و به استناد بند 3 ماده 61 قانون مذکور، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و صدور مجوز "احداث جایگاه­های سوخت مایع" در حق آقای میلاد لطفعلی بائیس را صادر و اعلام می­نماید. بدیهی است جهت صدور مجوز موضوع شکایت، شاکی ملزم به فراهم نمودن کلیه اسناد و مدارک قانونی لازم از جمله ارائه سند مالکیت واجد شرایط می­باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می­باشد.