منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و نود و شش شورای رقابت مورخ 1401/04/14 برگزار شد.

- موضوع اول:بررسی شکایت آقای عبدالنبی کوثری به طرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس مبنی بر عدم صدور مجوز تأسیس جایگاه سوخت

در خصوص پرونده شکایت آقای عبدالنبی کوثری (شاکی) به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس (مشتکی‌عنه) طی شکوائیه شماره 153/00/17و مورخ11/02/1400 مبنی بر امتناع از صدور مجوز تأسیس جایگاه سوخت، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و سایر محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به وصول تصویر مجوز تأسیس جایگاه سوخت صادر شده در حق شاکی و منتفی شدن موضوع شکایت و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وجود جنبه عمومی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و با توجه به قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورا به اتفاق آرا به رد شکایت و مختومه شدن پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

- موضوع دوم: بررسی شکایت آقای احمد رضا استخری به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان فارس مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت

درخصوص شکایت آقای احمد رضا استخری از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استانداری فارس و شرکت پخش فرآوردهای نفتی ایران منطقه فارس و اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای استان فارس، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد شکایت تقدیمی، دفاعیات مشتکی و سایر محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: مقرر شد تا در خصوص تحقیق پیرامون فلسفه تقنین بند (د) ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی مصوبه مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، جلسه ای توسط مرکز ملی رقابت با سازمان مزبور برگزار شود و نتیجه به شورای رقابت اعلام شود. با توجه به تصمیم جلسه شماره 454 شورای رقابت مورخ 02/12/1399 مشتکی عنه مکلف به صدور مجوز مربوط می باشد