منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1401/02/26 برگزار شد.

- موضوع جلسه: بررسی بازار روغن پایه از منظر تسهیل رقابت و رفع انحصار

در خصوص موضوع بررسی بازار روغن پایه از منظر تسهیل رقابت و رفع انحصار، با عنایت به اینکه اطلاعات کامل نمی باشد، اعضای شورای رقات مقرر نمودند که مرکز ملی رقابت موضوع را کاملا بررسی نموده و گزارش تکمیلی مبنی بر اطلاعات کافی جهت اتخاذ تصمیم شورا در اسرع وقت ارائه نماید.