منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1401/02/25 برگزار شد.

- موضوع اول: شکایت آقای محمدرضا مشفقیان به طرفیت شورای رقابت

در خصوص شکایت آقای محمد مشفقیان (شاکی) طی شکوائیه شماره ثبتی 373/00/17-و به طرفیت شورای رقابت؛ با توجه به اینکه مشتکی¬عنه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت نمی¬تواند طرف رسیدگی باشد و از نظر حقوقی و قانونی نیز مقررات شکلی شکایت¬نامه رعایت نشده است و همچنین درخواست شاکی در شکایت صرفاً ارائه پیشنهاد بوده است؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا موضوع شکایت را به نحو مطروح از نظر حقوقی قابل رسیدگی تشخیص ندادند و به استناد ماده (18) آئین¬نامه اجرائی سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع دوم: بررسی شکایت آقای عباس آزمون به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت مشهد و اتحادیه نانوایان مشهد و حومه مبنی بر عدم تمدید مجوز پخت سه نوع نان

در خصوص شکایت آقای عباس آزمون طی شکوائیه شماره 2306-99-17-و مورخ 12/11/1399 به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت مشهد و اتحادیه نانوایان مشهد و حومه با موضوع 1- عدم تمدید مجوز مجتمع پخت 3 نوع نان و 2- اخلال در رقابت؛ با عنایت به اینکه شاکی طی لایحه شماره 1340-00-10-و مورخ 17/06/1400 به جهت صدور مجوز درخواستی انصراف خود را از ادامه روند بررسی پرونده درخصوص خواسته تمدید مجوز مجتمع پخت نان به مرکز ملی رقابت اعلام داشته است؛ لذا اعضای شورای رقابت با توجه به انصراف شاکی و فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع رویه ضدرقابتی و به استناد مواد (13) و (18) آیین¬نامه اجرایی ماده (71) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم به رد شکایت صادر و به اتفاق آرا، پرونده را مختومه اعلام نمودند. در خصوص بخش دوم شکایت موضوع قابلیت انطباق با هیچ یک از مواد استنادی شاکی و سایر مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی را دارا نمی¬باشد؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد ماده (18) آیین¬نامه اجرایی یاد شده تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع سوم: بررسیشکایت آقای پیام اسمعیل پور از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه با موضوع عدم صدور مجوز تأسیس داروخانه

در خصوص شکایت آقای پیام اسمعیل پور طی شکوائیه شماره 2728/99/17 مورخ 27/12/99 به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه با موضوع عدم صدور مجوز تأسیس داروخانه، با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه مجوز درخواستی را صادر نموده و شاکی طی لایحه¬ای شماره 2384/00/10 و در تاریخ 19/11/1400 اعلام داشت با توجه به اینکه مجوز تأسیس داروخانه در از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در تاریخ 11/10/1400 صادر شده است انصراف خود را اعلام نمود؛ لذا اعضای شورای رقابت با توجه به انصراف شاکی و فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد مواد (13) و (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع چهارم: بررسیشکایت آقای مهرداد رهنما از مؤسسه ابر طلایی (آقای علی درجزینی) مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی

در خصوص شکایت آقای مهرداد رهنما از مؤسسه ابر طلایی (آقای علی درجزینی) طی شکوائیه شماره 1587/98/17 مورخ 21/10/1398 مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی؛ اعضای شورای رقابت با توجه به انصراف شاکی و فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد مواد (13) و (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع پنجم: بررسی شکایت خانم زهرا احمدی از آقای مرتضی جاوید با موضوع استفاده از اظهارات گمراه کننده و غیر واقعی در معرفی محصولات

در خصوص شکایت خانم زهرا احمدی طی شکوائیه شماره 585/98/17 مورخ 14/5/1398 به طرفیت از آقای مرتضی جاوید با موضوع استفاده از اظهارات گمراه کننده و غیر واقعی در معرفی محصولات؛ شورای رقابت در راستای انجام تکالیف قانونی خود و با اختیار حاصل از ماده 60 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، ضرورت صدور حکم تحقیق توسط قاضی عضو شورای رقابت را در خصوص پرونده (شکایت خانم زهرا احمدی از آقای مرتضی جاوید با موضوع بروز رویه ضد رقابتی از طریق اظهارات گمراه کننده و غیر واقعی در معرفی محصولات و کتاب‌های خود) احراز نمود. فلذا مقرر گردید ظرف مدت دو هفته نسبت به اتخاذ تصمیم درخصوص صدور حکم تحقیق با لحاظ شرایط فوق، اقدام مقتضی بعمل آید. قاضی مخاطب درخواست: جناب آقای عبدالحمید مرتضوی بریجانی مورد تحقیق: 1- احضار مشتکی عنه (آقای مرتضی جاوید) برای حضور در شورا یا مرکز جهت انجام تحقیقات، 2- درخواست گزارش از متخصصین جهت اظهار نظر کارشناسی راجع به موضوع پرونده

- موضوع ششم: بررسی شکایت آقای مصطفی محمدی به طرفیت سازمان صمت و اتاق اصناف استان زنجان مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از تمدید پروانه مشاوره املاک

در خصوص شکایت آقای مصطفی محمدی طی شکوائیه شماره 27/00/17 مورخ 16/01/1400 به طرفیت سازمان صمت و اتاق اصناف استان زنجان ؛ با توجه به اینکه که در مانحن¬فیه شرایط صدور مجوز کسب¬وکار درخواستی شاکی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب¬وکار بارگذاری نشده است؛ لذا به استناد تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده (18) آیین-نامه اجرایی ماده (71) قانون؛ اعضای شورای رقابت تصمیم به رد شکایت صادر و و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع هفتم: شکایت آقای اسماعیل بیدار مرندی، به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر عدم اجازه احداث مزرعه ارز دیجیتال شهرستان مرند به بهانه نداشتن زیرساخت و برق جهت استخراج رمز ارز

در خصوص شکایت آقای اسماعیل بیدار مرندی به شماره 2446/99/17و مورخ 19/12/1399 به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی؛ با توجه به خواسته شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه اجازه احداث مزرعه دیجیتال شهرستان مرند به بهانه نداشتن زیرساخت و برق نمی¬دهد؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده (18)آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع هشتم: شکایت آقای حمیدرضا حاجی علی، به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه، مبنی بر درخواست معرفی ایشان به اداره برق جهت تأمین برق واحد استخراج رمز ارز

در خصوص شکایت آقای حمیدرضا حاجی علی طی شکوائیه شماره 2383/99/17و مورخ 19/12/1399 به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه؛ با توجه به خواسته شاکی که صرفاً معرفی به اداره برق توسط مشتکی¬عنه می¬باشد؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد تبصره 2 ماده (7) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

موضوع نهم: بررسی شکایت شرکت تعاونی کوثر شفای یزد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد با موضوع امتناع از صدور مجوز بیمارستان خصوصی

در خصوص شکایت شرکت تعاونی کوثر شفای یزد به شماره 2243/99/17و مورخ 01/11/1400 به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد با موضوع امتناع از صدور مجوز بیمارستان خصوصی، با توجه به اینکه شخص حقیقی متقاضی صدور مجوز بیمارستان خصوصی می‌باشد و شکایت ثبت شده در دبیرخانه مرکز ملی رقابت به نام شرکت تعاونی کوثر شفای یزد شخص حقوقی می‌باشد، اعضای شورا به اتفاق آرا، به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شوای رقابت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع قابل رسیدگی در شورای رقابت ندانسته و تصمیم به رد شکایت صادر و پرونده را مختومه اعلام نمودند.