منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و شش شورای رقابت مورخ 1401/02/19 برگزار شد.

- موضوع اول: شکایت خانم فریبا صافی نجف آبادی از اداره کل آموزش و پرورش منطقه 18 تهران

در خصوص شکایت خانم فریبا صافی طی شکوائیه شماره 1363/98/17 مورخ 20/09/1398 به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش منطقه 18 با موضوع عدم صدور مجوز تأسیس موسسه زبان¬های خارجه؛ با عنایت به اینکه اداره کل آموزش و پرورش منطقه 18 تهران مجوز درخواستی را طی نامه شماره 121/286624 مورخ 24/07/1400 صادر نموده، شاکی انصراف خود را در تاریخ 12/02/1400 به مرکز ملی رقابت اعلام داشته است؛ لذا اعضای شورای رقابت با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد ماده (13) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، رسیدگی به شکایت را متوقف و پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع دوم: شکایت آقای حسین غلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در خصوص پرونده شکایت آقای حسین غلامی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی شکوائیه شماره 809/97/17 مورخ 01/07/1398، با توجه به فوت شاکی در حین دادرسی و عدم تعیین جانشین و عدم پیگیری ورثه آن مرحوم در مهلت مقرر علی¬رغم ابلاغ اخطارهای مکرر و زوال جنبه خصوصی شکایت، همچنین نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد (13) و (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و عمومات آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء، تصمیم بر توقف رسیدگی به شکایت و مختومه شدن پرونده صادر نمودند. این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.

- موضوع سوم: شکایت آقای محمود انصاری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

در خصوص پرونده شکایت آقای محمود انصاری (شاکی) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (مشتکی-عنه) طی شکوائیه شماره 426/99/17و مورخ 03/04/1399 مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه؛ با عنایت به وصول انصراف کتبی شاکی از ادامه روند بررسی پرونده به شماره 1621/00/10-و مورخ 27/07/1400 و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد (13) و (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395) و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا رای به توقف رسیدگی به شکایت و مختومه شدن پرونده صادر نمودند.

- موضوع چهارم: شکایت آقای عبدالرسول جلالی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

در خصوص پرونده شکایت عبدالرسول جلالی (شاکی) به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (مشتکی¬عنه) طی شکوائیه شماره 526/99/17و مورخ 16/04/1399 مبنی بر امتناع از صدور مجوز داروخانه؛ با عنایت به وصول انصراف شاکی از ادامه روند بررسی پرونده و نظر به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی در موضوع حاضر، مستنداً به مواد (13) و (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395) و بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا رای به توقف رسیدگی به شکایت و مختومه شدن پرونده صادر نمودند.

- موضوع پنجم: شکایت آقای علیرضا راستین از سازمان غذا و دارو

در خصوص پرونده شکایت علیرضا راستین (شاکی) به طرفیت سازمان غذا و دارو (مشتکی¬عنه) طی شکوائیه شماره 1816/98/17 مورخ 28/11/98 مبنی بر عدم صدور مجوز تأسیس داروخانه؛ با توجه به اینکه مشتکی¬عنه مجوز درخواستی را صادر نموده، شاکی انصراف خود را در تاریخ 20/07/1400 به مرکز ملی رقابت اعلام نمود؛ لذا اعضای شورای رقابت با توجه به فقدان دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضدرقابتی به استناد مواد (13) و (18) آیین¬نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، به اتفاق آرا رای به توقف رسیدگی به شکایت و مختومه شدن پرونده صادر نمودند.

- موضوع ششم: شکایت شرکت پویش درمان کاسپین از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور

در خصوص پرونده شکایت شرکت پویش درمان کاسپین (شاکی) به طرفیت اداره کل تجهیزات پزشکی کشور (مشتکی¬عنه) طی شکوائیه شماره 1095/99/17 مورخ 01/07/1399 با موضوع عدم تمدید مجوز ثالث خدمات دستگاه¬های دیالیز؛ با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو مبنی بر صدور مجوز درخواستی، موردی برای رسیدگی وجود ندارد؛ لذا اعضای شورای رقابت به استناد ماده (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، به اتفاق آرا پرونده را مختومه اعلام نمودند.

- موضوع هفتم: شکایت آقایان حامد زنگنه، احمد حسین پور و علی¬اکبر اعتمادی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده¬ای

در خصوص شکایات آقایان حامد زنگنه، احمد حسین¬پور و علی¬اکبر اعتمادی، به طرفیت اداره کل راهداری و حمل¬و¬نقل جاده¬ای استان کرمانشاه طی شکوائیه شماره 1557/99/10/و مورخ 25/08/1399 با موضوع عدم صدور پروانه بهره¬برداری از مجتمع¬های خدماتی و رفاهی بین¬راهی، تیرپارک¬ها و شهرک¬های حمل¬و¬نقل؛ نظر به انصراف کتبی آقایان حسین¬پور و زنگنه از ادامه روند بررسی پرونده و اظهارات اداره کل راهداری کرمانشاه مبنی بر صدور موافقت اصولی درخصوص آقای اعتمادی و تأیید شفاهی ایشان مبنی بر دریافت مجوز درخواستی؛ اعضای شورای رقابت به استناد مواد (13) و (18) آیین¬نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، رای به توقف رسیدگی به شکایت و مختومه شدن پرونده نمودند.

- موضوع هشتم: شکایت آقای نیما بهروان¬فر از از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و سبزوار

در خصوص شکایات نیما بهروان¬فر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و سبزوار طی شکوائیه شماره 2210/99/17 مورخ 29/10/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز تأسیس داروخانه با توجه به داشتن امتیاز لازم جهت تأسیس داروخانه؛ موضوع در جلسه 486 شورای رقابت مورخ 19/02/1401 مطرح و پس از بحث، بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و به استناد تبصره 2 ماده 7 اصلاحی که مقرر می‌دارد هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب¬وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب¬وکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند؛ لذا از آنجایی که در موضوع مطروحه شاکی شرایط درگاه مذکور را دارا نمی‌باشد، اعضای شورا به اتفاق آراء به استناد تبصره مذکور و ماده (18) آیین¬نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب سال (1395)، به رد شکایت اتخاذ تصمیم نمودند. این رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر شورای رقابت می¬باشد.