منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1401/02/11 برگزار شد.

- موضوع اول: بررسی شکایات آقایان محمد کلاته به شماره 846/98/17 مورخ 31/06/98 و جواد نصیری به شماره 951/98/17 مورخ 18/07/98 به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویر برداری در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10)

در خصوص شکایات آقایان محمد کلاته و جواد نصیری به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویربرداری (عکاسی) در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)، اعضای شورا به اتفاق آراء، موضوع شکایت شاکی را منطبق با مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانستد؛ لذا رویه ضدرقابتی در خصوص موضوع مطروحه احراز نگردید و حکم به رد شکایت نمودند.
شایان ذکر است وفق صورتجلسه مورخ 12/06/1397 و 25/05/1399 مابین نیروی انتظامی و اتحادیه صنف عکاسان و فیلم‌برداران، اتحادیه مزبور می‌تواند خواستار اجرایی شدن مفاد صورتجلسات مذکور شود و مطابق بند 2 صورتجلسه مورخ 26/05/1399 چنانچه طرحی قابل اجرا با ملحوظ نظر قرار دادن نیازمندی‌های ناجا به تصویر بیومتریک بر روی اسناد دارد طی جلسه‌ای ارائه نماید تا پس از بررسی و اخذ نظرات پلیس‌های تخصصی و رده‌های نظارتی مربوط، درخصوص آن تصمیم‌گیری گردد.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده (63) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی¬نفع قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون خواهد بود.

- موضوع دوم: بررسی شکایت شرکت شبکه گستران سبز پرشیا از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع اجزا 1 و 3 بند "هـ" بند "ج"و"ر " و جزء 2 بند "ط"

در خصوص پرونده شکایت شرکت شبکه گستران سبز پرشیا از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش؛ مبنی بر ادعای ارتکاب رویه¬های ضد¬رقابتی موضوع اجزا 1و3 بند"هـ" بند "ج"و"ر " و جزء 2 بند "ط" جز 2 ماده (45) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ محقق نگردید؛ لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا حکم به رد شکایت شاکی صادر نمودند.