منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و دو شورای رقابت مورخ 1401/01/29 برگزار شد.
موضوع جلسه: انتخاب اعضای کارگروه رسیدگی به پرونده های واصله به مرکز ملی رقابت ، انتخاب نائب رئیس شورای رقابت

- در خصوص رسیدگی به پرونده های واصله به مرکز ملی رقابت، در جلسات کارگروه ، اعضای شورا با حداکثر آراء اعضای جدید کارگروه در دوره سوم شورای رقابت (متشکل از آقایان دودانگه، رستمی، فاطمیان، مرتضوی و خانم پوررستمی) انتخاب کردند و مقرر شد اعضای کارگروه پرونده ها را قبل از طرح در شورا بررسی و جهت اتخاذ تصمیم نهایی در شورا مطرح نمایند.

- در اجرای تبصره 2 بند الف ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اعضای شورا با حداکثر آراء، آقای مهندس محمود دو دانگه را به عنوان نایب رئیس شورای رقابت انتخاب کردند.