منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1400/06/01 برگزار شد.
موضوع جلسه: بررسی انحصار در بازار مواد اولیه کارتون سازی

پس از بحث و بررسی در زمینه میزان شواهد و مستنداتِ معطوف به انحصار در بازارِ مواد اولیه کارتن و مقوا سازی و با توجه به فقد اطلاعات لازم در خصوص ادله و مستندات انحصار در این بازار، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمودند که لازم است مرکز ملی رقابت، اطلاعات کامل بازار آخال، کارتن، مقوا و کاغذ را مورد رسیدگی و بررسی تکمیلی قرار دهد تا با استفاده از اطلاعات تکمیلی ارائه شده، امکان اتخاذ تصمیم درخصوص این بازار برای اعضای شورا فراهم شود.