منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و شصت شورای رقابت مورخ 1400/01/30 برگزار شد.
موضوع جلسه: بررسی گزارش و پیش نویس پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی کارگروه بررسی ماده 6
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

اعضای شورا با اکثریت 8 رای از اعضای حاضر مقررنمودند پس از اعمال نظرات اصلاحی اعضا، آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت تصویب شورای عالی سیاستگذاری ارسال شود