منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و هشت شورای رقابت مورخ 1400/01/16 برگزار شد.
موضوع جلسه: درخواست شرکت کفریز اصفهان مبنی بر قیمت گذاری چرخ منوبلوک قطار
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

اعضای شورا پس از بحث و بررسی درخصوص رسیدگی به درخواست شرکت کفریز اصفهان مبنی بر قیمت گذاری چرخ منوبلوک قطار با اکثریت 8 رای از آرای حاضر مقرر نمودند که بازار مربوط به این محصول تولیدی در وضعیت فعلی انحصاری نمی باشد و مشمول دستورالعمل قیمت گذاری موضوع ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست.

موضوع دوم :اتخاذ تصمیم درخصوص یک فقره شکایت واصله به مرکز ملی رقابت در چارچوب قانون دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات

اعضای شورا مقرر نمودند صرفاً در خصوص چگونگی تعیین قیمت خودرو به شاکی پاسخ داده شود که قیمت خودرو یادشده از طریق سازکار کلینیک تجاری، تعیین شده و در هر دوره بر مبنای افزایش نرخ تورم بخشی تعدیل قیمت گردیده است.