منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و هفت شورای رقابت مورخ 1399/12/23 برگزار شد.
موضوع جلسه: بررسی شکایت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از دو شرکت ماشین سازی اراک و کفریز اصفهان (بانداژ ریل) طی نامه شماره ثبتی 291/99/10/و مورخ 10/03/1399
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

شکایت جامعه حسابداران رسمی با موضوع "آئین نامه انتخاب حسابدار رسمی برای شرکت های دولتی" مصوب هیات دولت، مورد بحث وبررسی قرار گرفت و اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند، کارگروه موضوع آئین نامه فوق، صرفاً در مورد شرکت های دولتی، اختیار تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حسابرس و بازرس قانونی دارد و در مورد شرکت های غیر دولتی مصداق اعطای امتیاز دولتی موضوع ماده 52 قانون است. لذا بایستی طبق قانون به شرکت های غیر دولتی اجازه داده شود، تصمیمات مربوط به تعیین حسابرس و بازرس قانونی خود را از طریق مجمع عمومی خود اتخاذ کنند.