منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و نه شورای رقابت مورخ 1399/10/29 برگزار شد.
موضوع جلسه: بررسی شکایت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از دو شرکت ماشین سازی اراک و کفریز اصفهان (بانداژ ریل) طی نامه شماره ثبتی 291/99/10/و مورخ 10/03/1399
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص شکایت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از دو شرکت ماشین سازی اراک و کفریز اصفهان (بانداژ ریل) طی نامه شماره ثبتی 291/99/10/و مورخ 10/03/1399؛ اعضای شورای رقابت پس از بررسی شکایت شاکی از تولیدکنندگان بانداژ چرخ قطار شواهدی دال بر استفاده از شرایط مسلط و بروز رویه ضد رقابتی در این بازار مشاهده ننمودند لذا باتفاق آراء رای به رد شکایت شاکی داده شد. ضمنا مقرر شد مرکز ملی رقابت بطور مستمر نسبت به رصد وضعیت این بازار اقدام و گزارش لازم را به شورا ارائه نماید.