منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و چهار شورای رقابت مورخ 1399/12/02 برگزار شد.
موضوع جلسه:بررسی شکایت آقاي علی كريمي از شرکت پخش فرآورده های نفتی خوزستان طی شکوائیه شماره ثبتی 204-99-17-و مورخ 24/02/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص شكايت آقاي علی كريمي از شركت پخش فرآورده هاي نفتي اهواز طی شکوائیه شماره ثبتی 204-99-17-و مورخ 24/02/1399 مبنی بر عدم صدور مجوز؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء با توجه به توضیحات نماینده شرکت مشتکی عنه مبنی بر اینکه افزودن جایگاه جدید موجب کاهش درآمد جایگاه های موجود می شود و هم اکنون به تعداد کافی جایگاه وجود دارد و نیازی به جایگاه جدید نمی باشد، رأی به ورود به شکایت دادند و اقدام مشتکی‌عنه را تخلف از اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون قانون اساسی دانستند. لذا به استناد بند 3 ماده 61 قانون، دستور به توقف رویه ضد رقابتی صادر و در اجرای حکم قسمت آخر تبصره 2 ماده 7 و بند 12 ماده 61 قانون برای مشتکی‌عنه جریمه‌ای به میزان سیصد و نود و هفت میلیون ریال تعیین نمودند.

موضوع دوم :بررسی شکایت آقای پرویز ساروقی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران طی شکوائیه شماره 658/98/10 مورخ 22/5/1398 با موضوع عدم صدور پروانه احداث جایگاه سوخت

در خصوص شکایت آقای پرویز ساروقی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران طی شکوائیه شماره 658/98/10 مورخ 22/5/1398 با موضوع عدم صدور پروانه احداث جایگاه سوخت؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء موضوع شکایت شاکی را وارد دانسته و نظر به اینکه عدم صدور مجوز درخواستی بنا به شروطی صورت گرفته است که در پایگاه اطلاع رسانی موضوع ماده 7 قانون درج نگردیده است، اقدام مشتکی‌عنه را تخلف از اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون قانون اساسی دانستند. لذا به استناد بند 3 ماده 61 قانون، دستور به توقف رویه ضد رقابتی صادر و در اجرای بند 12 ماده 61 برای مشتکی‌عنه (رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) جریمه‌ای به میزان سیصد و نود و هفت میلیون ریال تعیین نمودند.