منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و هفت شورای رقابت مورخ 1399/10/13 برگزار شد.
موضوع جلسه: بروز رویه ضد رقابتی
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص موضوع شکایت آقای علیرضا اقدسی از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اداره آموزش و پرورش کاشان و اتحادیه خیاطان و پوشاک شهرستان کاشان طی شکوائیه شماره 483/97/17/و مورخ 23/03/1397 ؛اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام اداره آموزش و پرورش در خصوص تعیین ظرفیت در ارجاع کار به تولیدکننده های لباس فرم مدارس را، عملی ضد رقابتی و مصداق ماده 52 و اقدام اتحادیه را نیز در این زمینه مصداق بند 6 ماده 44 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانستند و حکم به توقف رویه ضد رقابتی دادند. همچنین اعضای شورا درخصوص نحوه ی برگزاری نمایشگاه لباس فرم مدارس، مستندات شاکی جهت اثبات رویه ضدرقابتی را کافی ندانسته و تصمیم شورا مبنی بر عدم اثبات رویه ضدر قابتی در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه می باشد.