منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و یک شورای رقابت مورخ 1399/08/24 برگزار شد.
موضوع جلسه:بررسی شکایت شرکت پرتو نور کیان از وزارت نفت و نیرو
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در رابطه با شکایت شرکت پرتو نور کیان اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا مقررنمودند طی نامه‌ای موضوع به هیات مقررات زدایی منعکس شود و به آنها یادآوری شود که در مورد مجوز درخواستی، شرایط مندرج در پایگاه اطلاع رسانی نواقص و مشکلاتی وجود دارد تا پس از مرتفع شدن مشکلات، نتیجه را به شورای رقابت هم منعکس نمایند و پرونده هم مختومه می شود.