منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سی و هشت شورای رقابت مورخ 1399/08/03 برگزار شد.
موضوع اول: بازنگری در دستورالعمل تعیین نرخ بلیط پروازهای داخلی هواپيمايي
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

اعضای شورا به اتفاق آراء تصویب نمودند که دستورالعمل تهیه شده توسط مرکز ملی رقابت درخصوص نرخ بلیط پروازهای داخلی هواپيمايي با لحاظ نمودن اصلاحات و ملاحظات ذکر شده در جلسه، مجددا توسط مرکز ملی رقابت بازنگری شود و ضمن گرفتن نظر مکتوب سازمان هواپیمایی کشوری و اصلاحات مقتضی در آن، دستورالعمل پیشنهادی نهایی برای اتخاذ تصمیم در جلسات آتی شورا ارائه شود.

موضوع دوم (اصلاحی): امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار

با توجه به بررسی بعمل آمده در موضوع شکایت شاکی (آقای سید حسین رضا توفیقی ) و بویژه اقرار نمایندگان مشتکی عنه مبنی بر امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار، اعضای شورا به اتفاق آرا، اقدام مشتکی‌عنه (دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز) را از مصادیق تخلف از موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون تشخیص دادند و در اجرای تبصره مذکور و بند 12 ماده 61 قانون، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز را ضمن الزام به صدور مجوز درخواستی شاکی به جریمه نقدی به میزان سیصد و نود و هفت میلیون ریال محکوم نمودند.

موضوع سوم (اصلاحی): امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار

با توجه به بررسی بعمل آمده در موضوع شکایت شاکی (آقای صائب علینژاد) و بویژه اقرار نمایندگان مشتکی عنه مبنی بر امتناع از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار، اعضای شورا به اتفاق آرا، اقدام مشتکی‌عنه (دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان) را از مصادیق تخلف از موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون تشخیص دادند و در اجرای تبصره مذکور و بند 12 ماده 61 قانون، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان را ضمن الزام به صدور مجوز درخواستی شکات به جریمه نقدی به میزان سیصد و نود و هفت میلیون ریال محکوم نمودند.

موضوع چهارم:تقاضای صدور مجوز آزمایشگاه تشخیص طبی

شکایت آقای دکتر خسرو دانشبد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با موضوع تقاضای صدور مجوز آزمایشگاه تشخیص طبی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه شرایط در صدور مجوز بازنگری شده و مجوز ایشان هم صادر و تحویل شده است لذا اعضای شورا باتفاق آراء دستور خارج شدن این پرونده از دستور رسیدگی شورا و مختومه شدن آن را صادر نمودند.

موضوع پنجم:شکوائیه شماره1907/98/17 مورخ 26/12/1398 با موضوع درخواست مجوز کارت شناسایی روستایی

شکایت آقای قدرت‌اله قدس از سازمان نظام مهندسی کشاورزی با موضوع درخواست مجوز کارت شناسایی روستایی مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه شاکی تقاضای مجوز دامداری روستایی داشته و فاقد گواهی از دامپزشکی است و دریافت گواهی از سازمان دامپزشکی جزو شرایط درج شده در پایگاه است و ایشان فاقد یکی از شرایط مصرح در پایگاه بوده است، اعضای شورا به اتفاق آرا مقرر نمودند که با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون در صورتی که متقاضی مجوز کسب و کار فاقد یکی از شرایط مندرج در پایگاه است شکایت مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون نبوده و قابل رسیدگی و صدور حکم در شورای رقابت نیست.

موضوع ششم:شکوائیه شماره 775/99/17مورخ 15/5/99

شکایت شرکت تعاونی آذر تجهیز طب ارس از موسسه طبی صحت مورد رسیدگی قرار گرفت و باتوجه به قرارداد موجود بین شاکی و مشتکی‌عنه و عدم ارتباط موضوع شکایت با موازین رقابتی و مفاد ماده 7 و مواد 44 تا 48 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی‌، اعضای شورا به اتفاق آراء رای به عدم صلاحیت ورود به موضوع این شکایت دادند.

موضوع هفتم:شکوائیه ره 44/99/17 مورخ 23/01/99 با موضوع بروز رویه ضد رقابتی

شکایت انجمن کارفرمایی گاز استان مرکزی به شماره 44/99/17 مورخ 23/01/99 به طرفیت شرکت ملی گاز با موضوع بروز رویه ضد رقابتی مورد رسیدگی قرار گرفت، مستنداً به ماده 7 و مواد 44 تا 48 قانون و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع هشتم:شکوائیه شماره 320/99/17 مورخ 21/03/99 با موضوع امتناع از صدور پروانه بهداشت جهت تولید الکل

شکایت آقای عسکر اکبری نوکنده به شماره 320/99/17 مورخ 21/03/99 به طرفیت سازمان غذا و دارو با موضوع امتناع از صدور پروانه بهداشت جهت تولید الکل مورد رسیدگی قرار گرفت، با توجه به عدم درج شرایط صدور مجوز مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار و مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.