منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سی و شش شورای رقابت مورخ 1399/07/12 برگزار شد.
موضوع جلسه:بررسی پیشنهاد تدوین دستورالعمل تنظیم بازار اسلاک‌وکس
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

دستورالعمل تنظیم بازار اسلاک‌وکس؛ با اکثریت آراء اعضای حاضر شورا به استناد بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح پیوست به تصویب رسید و مقرر شد که قیمت‌ لوبکات داخلی براساس ضرائب محاسباتی مرکز ملی رقابت به عنوان مبنای قیمت پایه مدنظر قرار گیرد و قیمت پایه براین اساس تعیین شود و همه شرکت‌های تولید کننده، تمامی عرضه داخلی خود را صرفاً از طریق بورس عرضه کنند، در این صورت سقف رقابت آزاد باشد.