منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سی و چهار شورای رقابت مورخ 1399/06/29 برگزار شد.
موضوع جلسه:بررسی دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص موضوع دستورالعمل صورتحساب تلفن ثابت، اعضای شورا به اتفاق آرا مقرر نمودند که برمبنای اصلاحات پیشنهاد شده برای فرمول، مقادیر ضرائب محاسبه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فرمول جای‌گذاری شود و با هزینه و درآمد اعلامی شرکت مخابرات برای تلفن ثابت مقایسه گردد تا ارقام واقعی سر به سر شدن هزینه و درآمد تلفن ثابت استحصال شود و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.