منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سی و دو شورای رقابت مورخ 1399/06/15 برگزار شد.
موضوع اول:صدور مجوز احداث آموزشگاه آزاد فنی-حرفه ای آموزش تعمیر موبایل
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

شکایت شماره 584/98/17 مورخ 14/5/98 آقای سعید زرین موسی پور به طرفیت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان با موضوع صدور مجوز احداث آموزشگاه آزاد فنی-حرفه ای آموزش تعمیر موبایل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه برابر مکاتبه انجام شده با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان مشخص شد که شاکی، مدارک لازم در خصوص شرایط مندرج در پایگاه را ارائه نکرده است، لذا به دلیل نداشتن شرایط بارگذاری شده در پایگاه مقررات زدایی، اعضای شورا باتفاق آرا تصویب نمودند که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت شورا نیست.

موضوع دوم:بر عدم تمدید مجوز بهره‌برداری

شکایت شماره 286/99/17 مورخ 11/03/1399 شرکت تعاونی چهارصد و هشت با مدیریت عاملی آقای غلامرضا زمانی¬فرد به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر عدم تمدید مجوز بهره‌برداری، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه پروانه بهره برداری بدلیل مخالفت محیط زیست و طبق بخشنامه و ضوابط شورای عالی معدن مبنی بر عدم تمدید مجوز در محدوده جنگل و به دلیل مغایرت با مقررات، تمدید نشده است. اعضای شورای رقابت پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا ، تصویب نمودند درخواست شاکی بدلیل نداشتن شرایط تاییدیه محیط زیست (بارگذاری شده در پایگاه)، قابل رسیدگی در شورای رقابت نیست.

موضوع سوم: بر عدم صدور مجوز فعالیت

شکایت شماره 252/99/17/و مورخ 03/03/1399 آقای کورش شاه¬نظری به طرفیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی-نماد اعتماد الکترونیکی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) مبنی بر عدم صدور مجوز فعالیت، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه برابر اقرار شاکی با فعالیت وی مورد موافقت قرارگرفته و مشکل حل شده و اصولا فعالیت یادشده نیازی به مجوز نداشته و شاکی انصراف کتبی داده است، لذا اعضای شورا به اتفاق آراء رای بر مختومه شدن پرونده شکایت دادند.

موضوع چهارم: صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت

شکایت شماره 237/99/17 مورخ 03/03/1399 شرکت شهر همراه صفه به طرفیت اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی با موضوع صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه طبق مقررات پایگاه، شاکی گواهی عدم سوء پیشینه را ارائه نداده است و شرایط مندرج در پایگاه را ندارد، اعضای شورا به اتفاق آراء تصویب نمودند که این پرونده قابلیت رسیدگی در شورا را ندارد.

موضوع پنجم: تأییدیه بهداشت جهت صدور مجوز کسب و کار

شکایت شماره 456/99/17 مورخ 03/04/1399 آقای مجتبی رستگار مقدم به طرفیت مرکز بهداشت ثامن مشهد با موضوع تأییدیه بهداشت جهت صدور مجوز کسب و کار، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه شاکی شرایط مندرج در پایگاه و تائیدیه اداره بهداشت را نداشته است، اعضای شورا به اتفاق آراء تصویب نمودند که این پرونده قابلیت رسیدگی در شورا ندارد.

موضوع ششم:بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال 1399 پس از بررسی گزارش روند اجرای دستورالعمل در سال های 1397-1398

در خصوص بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال 1399 پس از بررسی گزارش روند اجرای دستورالعمل در سال های 1397-1398؛ اعضای شورا با اکثریت آرا، مقرر نمودند دستورالعمل مصوب شورای رقابت در سال 1397-1398 برای سال 1399 نیز تسری و مورد اجرا واقع شود و ارقام مندرج در صورت‌های مالی سال 1398 بدون تغییر صورت های مالی مبنای محاسبه قیمت‌های فرمول برای سال 1399 قرارگیرد. اما برای سال آتی مطالعات و بررسی‌های کارشناسی مرکز و NPCبا بهره بردن از شرکت مشاور متخصص درخصوص رفع نواقص و ارتقای دستورالعمل تداوم یابد و فرمول یادشده تکمیل و به شورا ارائه شود.