منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و بیست و نه شورای رقابت مورخ 1399/05/11 برگزار شد.
موضوع اول:ایجاد انحصار و اخلال در رقابت و قیمت گذاری تهاجمی در خرید توتون:
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

الف: با عنایت به اینکه براساس گزارش ارائه شده و مستندات موجود، درخلال سال های 1396 تا 1399 بین 20 تا 56 بنگاه خرید توتون علاوه بر شرکت دخانیات، در این بازار فعال بوده‌اند‌، اگرچه شرکت دخانیات شرکت مسلط این بازار است اما دلایلی مبنی بر اینکه رفتار شرکت دخانیات موجب خساراتی به سایر بازیگران شده باشد به دست نیامد، لذا اعضای شورا با اکثریت آرا، ادعای اول شاکی مبنی بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت توسط شرکت دخانیات را مصداق بندهای 1 و 2 ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانستند، لذا موضوع شکایت احراز نگردید و رد می شود.

ب: با توجه به اینکه شاکی در فرم شکایت خود اعلام نموده شرکت دخانیات با قیمت بالاتری توتون را خریداری می کند اما استناد شاکی به بند د ماده 45 یعنی قیمت‌گذاری تهاجمی اشاره دارد که موضوع آن فروش با قیمت پائین‌تر می‌باشد ولی شکایت شاکی دال بر گران‌تر خریدن توتون توسط مشتکی‌عنه است، لذا، فارغ از نیت و انگیزه مشتکی‌عنه که اثبات هدفمند بودن آن دشوار است، ادعای شاکی با مستند اعلام شده سازگاری ندارد. نتیجتا اعضای شورا با اکثریت آرا، ادعای دوم شاکی مبنی بر وقوع قیمت‌گذاری تهاجمی و خرید و دپوی محصول توتون توسط شرکت دخانیات را مصداق بند "د" ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانستند، لذا ادعا غیر ثابت تشخیص و رد می شود. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: وقوع رویه قیمت گذاری ضد رقابتی قیمت گذاری تهاجمی و اظهارات گمراه کننده موضوع بند‌های د و هـ ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

الف: اعضای شورا به اتفاق آراء،با توجه به عدم وجود مستندات و شواهد ادعای شاکی (شرکت صنایع روشنایی مازی‌نور) مبنی بر وقوع قیمت‌گذاری تهاجمی را مصداق بند د ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ندانستند، لذا ادعای شاکی از این حیث احراز نگردید و رد شد.

ب: با توجه به قبول اقدام به الصاق نام شرکت طرف شکایت به جای نام و علامت شرکت شاکی بر روی کالاهای تحویلی که از سوی وکیل مشتکی عنه در جلسه صورت گرفت، اعضای شورا با اکثریت آرا، عمل شرکت روشنا نورانه آپادانا (مشتکی‌عنه) درخصوص الصاق برچسب خود بر روی برچسب و علامت تولیدکننده اصلی (شرکت مازی نور) را مشمول اظهارات گمراه کننده و مصداق بند "ه" ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص دادند و بموجب بند 3 و 4 از ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رای به توقف رویه ضد رقابتی و نیز اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار صادر نمودند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.