منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و بیست و هشت شورای رقابت مورخ 1399/05/04 برگزار شد.
موضوع اول: بررسی دستورالعمل پیشنهادی مرکز ملی رقابت برای بازار حمل کانتینری موضوع شکایت وزارت نفت از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران :
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص موضوع بررسی دستورالعمل پیشنهادی مرکز ملی رقابت برای بازار حمل کانتینری موضوع شکایت وزارت نفت از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL )؛ اعضای شورا، باتفاق آراء مقرر نمودند بررسی‌های تکمیلی در رابطه با بازار حمل و نقل کانتینری دریایی توسط کارگروه به عمل آید و نتیجه بررسی‌ها به شورای رقابت ارائه شود تا درصورت تایید انحصاری بودن این بازار از سوی شورای رقابت، برحسب صلاحدید شورا اتخاذ تصمیم شود.

موضوع دوم: درخواست مجوز تأسیس و موافقت اصولی برای ایجاد واحد دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

1. شکایت آقای امیر یقین لو به طرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شهریار با موضوع درخواست مجوز تأسیس و موافقت اصولی برای ایجاد واحد دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت. با توجه به اینکه مجوز شاکی از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی شهرستان شهریار صادر شده، شاکی در تاریخ 15/02/1399 از شکایت خود انصراف کتبی داده است، لذا اعضای شورای رقابت با توجه به منتفی شدن موضوع شکایت باتفاق آراء مقرر نمودند این پرونده از دستورخارج و بایگانی گردد.

2. شکایت موسسه فرهنگی هنری پژواک آپادانا (به مدیر عاملی آقای محمد عبدالملکی) به طرفیت سازمان سنجش و آموزش عالی کشور در خصوص درخواست صدور مجوز برگزاری آزمون آیلتس مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت. با توجه به اینکه شاکی هم اکنون مجوز فعالیت موضوع ماده 7 را دارد و برابر مکاتبات مختلف انجام شده، شاکی در حال برگزاری آزمون‌های مختلف می‌باشد. با توجه به اینکه درخواست نام‌برده از موضع مجوز ماده 7 قانون نمی‌باشد بلکه صرفاً اضافه شدن انجام آزمون آیلتس را هم به سایر فعالیت‌های خود، تقاضا نموده است که در حوزه مجوزهای ماده 7 (مجوزهای کسب وکار) قرار ندارد؛ لذا اعضای شورا باتفاق آراء موضوع این پرونده را از مصادیق ماده 7 قانون تشخیص ندادند.

3. شکایت آقای امیر اکبری واو دره به طرفیت اداره کل ارشاد و چاپ ونشر مازندران (ساری) درخصوص عدم صدور مجوز تاسیس چاپخانه مورد رسیدگی اعضای شورا قرار گرفت و با توجه به اینکه شرایط مندرج در پایگاه، (داشتن دستگاه چاپ افست) توسط شاکی تامین نشده است، لذا شکایت شاکی باتفاق آراء مشمول ماده 7 قانون و در حوزه اختیارات شورای رقابت تشخیص داده نشد.

4. شکایت خانم سیده عاطفه وهاب زاده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موضوع درخواست مجوز داروخانه در محلی مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت. با توجه به اینکه در محل دیگری مجوز به او داده شده و نسبت به دایر کردن داروخانه اقدام نموده اما مجددا درخواست لغو مجوز قبلی و صدور مجوز درمحل جدید را درخواست نموده است. با توجه به اینکه متقاضی هم اکنون دارای مجوز داروخانه است و این موضوع در حوزه انتقال داروخانه است لذا موضوع اتتقال ارتباطی به وظایف و صلاحیت‌های شورای رقابت نداشته و درحوزه وظایف تحصصی و سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و در حوزه مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع ماده 7 نمی‌گنجد. شکایت شاکی در ابتدا توسط کارگروه در حوزه ماده 7 تشخیص داده نشد اما باتوجه به مباحثات اعضای شورای رقابت و سابقه مشابه مقرر شد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه گرفته شود و پس از بررسی نظرات و استنادات طرفین، موضوع، در جلسه شورا مورد رسیدگی قرارگیرد و آنگاه تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

5. شکایت آقای امیر رجبی از صنف اتحادیه قهوه‌خانه داران سنتی تهران مبنی بر عدم صدور مجوز مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه مشخص شد عدم صدور مجوز به دلیل عدم احراز شرایط (موضوع احراز شرط رعایت ضوابط مدنظر اداره اماکن نیروی انتظامی) بوده است و اداره اماکن نیز بواسطه مشکلات ترافیکی در محل از ارایه تاییدیه خودداری کرده است. لذا باتوجه به اینکه شاکی فاقد شرایط مصرح در پایگاه است شکایت شاکی باتفاق آراء مشمول ماده 7 قانون و در حوزه اختیارات شورای رقابت تشخیص داده نشد.

6. شکایت آقای علیرضا ابراهیمی با موضوع اخراج از شهرداری جیرفت (پس از تغییر مدیریت قسمت مربوطه) مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به عدم انطباق موضوع با وظایف شورا، اعضای شورا باتفاق آراء شکایت شاکی را مشمول ماده 7 قانون و در حوزه وظایف و اختیارات و صلاحیت شورای رقابت تشخیص ندادند.

شکایت آقای ارسلان محمودی درخصوص درخواست صدور مجوز دفتر ازدواج و طلاق از اداره ثبت اسناد و املاک استان کردستان مورد رسیدگی واقع شد و باتوجه به عدم احراز شرط تاهل توسط شاکی، که از شروط مندرج در پایگاه مقررات زدایی است، اعضای شورا باتفاق آراء شکایت شاکی را مشمول ماده 7 قانون و در حوزه وظایف و اختیارات شورای رقابت تشخیص ندادند.

8. شکایت آقای علی صفری به طرفیت اتحادیه خدمات رایانه‌ای نجف آباد که درخواست صدور مجوز آموزش تعمیرات رایانه‌ای از اتحادیه را داشته است بررسی شد و با توجه به اینکه یکی از شروط مندرج در پایگاه، داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای در این زمینه است و شاکی فاقد مجوز یادشده و همچنین فاقد محل مناسب برای آموزش می باشد. لذا به دلیل نداشتن شرایط بارگذاری شده در سامانه و پایگاه هیات مقررات زدایی، اعضای شورا باتفاق آراء شکایت شاکی را مشمول ماده 7 قانون و در حوزه وظایف و اختیارات شورای رقابت تشخیص ندادند.