منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و بیست و هفت شورای رقابت مورخ 1399/04/28 برگزار شد.
موضوع اول: شکایت از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع‌های خدماتی (جایگاه داران) بین راهی استان تهران از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعضای شورا با اکثریت آراء با پیشهادات اصلاحی در مواد قرارداد منعقده شرکت ملی پخش فرآوره‌های نفتی با جایگاه‌داران به شرح پیوست (بجز مورد بند ب-1) موافقت نمودند و مقرر شد درخصوص مستندات قانونی آیین نامه رسیدگی به تخلفات و بند ب- 1 از سوی مرکز ملی رقابت، بررسی تکمیلی صورت گیرد و برای جلسه بعد به شورا ارایه شود تا اتخاذ تصمیم نهایی صورت گیرد.

موضوع دوم: بررسی مصوبه شرکت مخابرات ایران درخصوص تعیین حق اشتراک تلفن ثابت

در خصوص بررسی مصوبه شرکت مخابرات ایران درخصوص تعیین حق اشتراک تلفن ثابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام بررسی و تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت تلفن ثابت، کارگروهی مرکب از اعضای علاقمند شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران و مدعوین تخصصی در حوزه مخابرات به ریاست آقای مهندس داودی تشکیل ‌شود و حداکثر طی سه هفته نسبت به تهیه و پیشنهاد دستورالعمل تلفن ثابت و ارایه آن جهت طرح در شورا اقدام نماید.