منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و بیست و سه شورای رقابت مورخ 1399/03/24 برگزار شد.
موضوع جلسه:ادامه بررسی دستورالعمل بازار ورق‌های گرم فولادی
تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در خصوص موضوع بررسی دستورالعمل بازار ورق‌های گرم فولادی، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و مشخص شدن حدود و نقاط افتراق و اشتراک در نظرات، اعضای شورا به‌اتفاق آرا مقرر نمودند: مرکز ملی رقابت با دعوت و استعلام پیشنهاد و نظرات اعضای شورای رقابت، وزارت صمت، انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، فولاد مبارکه، فولاد گیلان، فولاد اهواز، سندیکای تولیدکنندگان لوازم خانگی، لوله و پروفیل حداکثر طی مدت یکماه نسبت به تکمیل، بازنگری و پیشنهاد دستوالعملی جامع درخصوص تنظیم بازار ورق گرم فولادی اقدام و به شورای رقابت ارائه نمایند.