منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و نوزده شورای رقابت مورخ 1399/02/20 برگزار شد.
موضوع جلسه:موضوع درخواست نصب علمک از دهیاری روستای قلعه امیریه شهرستان خمینی شهر تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

شکایت آقای فضل اله گلکار طی شکوائیه شماره 1838/98/17 مورخ 30/11/1398 با موضوع درخواست نصب علمک از دهیاری روستای قلعه امیریه شهرستان خمینی شهر مورد رسیدگی واقع شد و با توجه به اینکه موضوع یاد شده در حیطه موارد کسب و کار موضوع ماده 7 قرارندارد اعضای شورا باتفاق آراء موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت تشخیص دادند.

موضوع دوم: عدم تحویل زمین در شهرک صنعتی

شکایت آقای جمشید محمدی طی شکوائیه شماره 1898/98/17 مورخ 12/12/1398 به طرفیت سازمان شهرک‌های صنعتی استان کردستان با موضوع عدم تحویل زمین در شهرک صنعتی مورد رسیدگی واقع شد و با توجه به اینکه موضوع عدم تحویل زمین به هیچیک از مواد قانونی مرتبط با وظایف شورا مربوط نیست، اعضای شورا باتفاق آراء موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی حیطه وظایف قانونی شورای رقابت تشخیص دادند.

موضوع سوم:تخلف و حمایت از شخص قانون شکن

شکایت آقای جبار رمضانی طی شکوائیه شماره 147/98/17 مورخ 03/10/98 به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام با موضوع تخلف و حمایت از شخص قانون شکن مورد رسیدگی واقع شد و اعضای شورا باتفاق آراء موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت تشخیص دادند.

موضوع چهارم: عدم ارائه اینترنت پرسرعت ADSL به منطقه سکونت شاکیان و آنتن دهی نامناسب موبایل

شکایات آقایان هادی علی پور و سید حسین میرکاظمی به طرفیت مخابرات ائل گلی تبریز مبنی بر عدم ارائه اینترنت پرسرعت ADSL به منطقه سکونت شاکیان و آنتن دهی نامناسب موبایل، مورد رسیدگی واقع شد و اعضای شورا باتفاق آراء موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت تشخیص دادند.

موضوع پنجم:ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید و تقاضای ابطال تصمیم مبنی بر لغو امتیاز شرکت

شکایت شرکت طرح گستر پویش طی شکوائیه‌ شماره 1469/97/17 مورخ 25/9/1397 به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با موضوع « ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید و تقاضای ابطال تصمیم مبنی بر لغو امتیاز شرکت» مورد رسیدگی قرار گرفت باتوجه به اینکه سلب یکی دو مورد از خدمات شاکی برابر قرارداد بین طرفین صورت گرفته است و براساس بررسی مرکز ملی رقابت، مجوز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تشخیص توزیع خدمات بین شرکت های طرف قرارداد براساس مجوز قانونی نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی بوده است که اختیار و صلاحیت قانونی آن را داشته و شرایط را به هیأت مقررات زدایی منعکس نموده است. اگر چه شرایط هنوز بارگذاری نشده است اما باتوجه به انصراف شاکی، مراتب به لحاظ جنبه عمومی شکایت به هیات مقررات زدایی منعکس و بنا به تشخیص اعضای شورا، پرونده شکایت بایگانی گردد.

موضوع ششم: وقوع رویه ضدرقابتی در شرکت پست بانک ایران

شکایت شرکت نرم افزاری پیوست طی شکوائیه شماره 471/98/17 مورخ 03/10/1398 به طرفیت شرکت پست بانک ایران با موضوع وقوع رویه ضدرقابتی مورد رسیدگی قرار گرفت. باتوجه به اینکه فسخ قراداد شاکی توسط مشتکی‌عنه مربوط به قرارداد منعقده بین طرفین می باشد، و به موارد ضد رقابتی ارتباط ندارد. اعضای شورا باتفاق آراء موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی شورای رقابت تشخیص دادند.

موضوع هفتم:تکثیر، نشر، عرضه و فروش گسترده اثر سمعی بصری بدون رضایت صاحب اثر

شکایت آقای عانگع اصلانیان طی شکوائیه شماره 1502/98/17/و مورخ 07/10/1398 از خانم نفیسه صالحی با موضوع تکثیر، نشر، عرضه و فروش گسترده اثر سمعی بصری بدون رضایت صاحب اثر مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اینکه شاکی علیرغم اخطار رفع نقص مبنی بر به ارائه مستندات و مدارک لازم و انقضای مهلت قانونی، جهت شکایت خود اقدام ننموده است و پاسخی دال بر جزئیات فعالیت و مجوز خود ارائه نداده است، به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی اعضای شورا به واسطه عدم ارائه دلیل و مستندات از سوی شاکی با اکثریت آرا تصمیم به رد شکایت اتخاذ گردید.

موضوع هشتم: امتناع از صدور مجوز خانه مشق

شکایت آقای شاه زمانی طی شکوائیه شماره 1644/98/17 مورخ 30/10/1398 به طرفیت اداره کل بهزیستی استان اصفهان با موضوع امتناع از صدور مجوز خانه مشق مورد رسیدگی قرار گرفت، با توجه عدم درج شرایط موجوز مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار و مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع نهم:امتناع از صدور مجوز ارائه خدمات بیمه سلامت در دفاتر پیشخوان دولت

شکایت آقای مکرم جهانچی طی شکوائیه شماره 1772/98/17 و مورخ 21/11/1398 به طرفیت بیمه سلامت استان گیلان با موضوع امتناع از صدور مجوز ارائه خدمات بیمه سلامت در دفاتر پیشخوان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت، با توجه عدم درج شرایط موجوز مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار و مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع دهم:واگذاری خط تلفن

شکایت آقای سید مصطفی نظرکرده مدیرعامل موسسه آرتا اندیشه آروین ایرانیان به طرفیت شرکت مخابرات تهران مبنی بر واگذاری خط تلفن مورد رسیدگی قرار گرفت با توجه به اینکه موضوع مورد شکایت در حیطه مجوزهای کسب وکار و یا در حیطه امور ضد رقابتی قرار ندارد لذا اعضای شورا باتفاق آراء موضوع را خارج از حیطه وظایف قانونی شورای رقابت تشخیص دادند.