منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و نه شورای رقابت مورخ 1398/11/05 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بررسی شکایت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت تجارت صنعت از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

در خصوص موضوع شکایت وزیر نفت از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند که در زمینه بررسی بازار حمل و نقل دریایی کارگروهی به ریاست آقای دکتر ابراهیم بهادرانی تشکیل شود تا کارگروه ضمن جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی و موردنیاز درجهت رفع ابهامات موجود و شفاف نمودن نقاط تاریک این بازار و نهایتاً ارایه اطلاعات جامع در مورد بازار حمل و نقل دریایی، بررسی‌های لازم را معمول نماید. چنانچه کارگروه به این جمع بندی رسید که تدوین دستورالعمل مورد نیاز است، پیشنهاد آن را جهت بررسی به شورا ارایه نماید. بدیهی است تصویب دستورالعمل پیشنهادی برحسب صلاحدید شورا خواهد بود.