منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشت شورای رقابت مورخ 1398/10/28 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بررسی شکایت آقای مهدی قاسم خانی از شرکت بازرگانی نیکان چابهار مبنی بر استفاده از اظهارات گمراه کننده

در خصوص پرونده شکایت آقای مهدی قاسم خانی از شرکت بازرگانی نیکان چابهار مبنی بر استفاده از اظهارات گمراه کننده پس از بحث و بررسی پیرامون درج مارک یا عبارت "Made in Spain" بر روی ماشین لباسشویی برند اکسپریال توسط شرکت بازرگانی نیکان چابهار و عدم ارایه هیچگونه مدارک ومستنداتی دال بر منشاء اروپایی داشتن محصولی که با ادعای اسپانیایی بودن فروخته شده و نهایتاً با توجه به حذف عبارت "Made in Spain" از روی صفحه سایت تبلیغی شرکت‌، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام شرکت بازرگانی نیکان چابهار را در زمان شکایت اعلامی مصداق بند ه ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منطبق با اظهارات گمراه‌کننده دانستند و در چارچوب ماده 61 قانون، شرکت بازرگانی نیکان چابهار را به پرداخت 800 میلیون ریال جریمه محکوم نمودند.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.