منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و شش شورای رقابت مورخ 1398/10/14 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بررسی شکایت آقایان علی ایماندوست و محمد پورمیراب آذری از سایت ایران کنسرت تحت مدیریت شرکت ققنوس

در خصوص موضوع شکایات آقایان علی ایماندوست (شکوائیه شماره 8-98-17-و مورخ 06/01/1398) و محمدپورمیراب آذری (شکوائیه شماره431-98-17-و مورخ 10/04/1398) به طرفیت موسسه فرهنگی، هنری آواسازان ققنوس مبنی بر انحصارطلبی سایت ایران کنسرت تحت مدیریت شرکت مذکور، اعضای شورا با بررسی دلایل و مستندات مربوط به موضوع شکایت، با اکثریت آرا مقرر نمودند دلایل کافی مبنی بر احراز وقوع تخلف ضد رقابتی ارائه نشده است لذارویه ضد رقابتی احراز نگردید و شکایت شاکی رد میگردد.