منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و پنج شورای رقابت مورخ 1398/10/07 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بررسی درخواست کمیته ملی المپیک مبنی بر مستثنی شدن شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک ازمفاد بند (2) ماده (6) قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

اعضای شورا پس از بررسی درخواست‌های کمیته ملی المپیک، تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمودند:
الف: اعضای شورا ضمن بررسی پیشنهاد مستثنی شدن "شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک" از شمول بند (2) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به استناد تبصره ذیل بند مذکور به دلیل آنکه سهم بازاری این شرکت کمتر از ۴۰ درصد است. بواسطه زیر 40 درصد بودن سهم بازاری این شرکت، به‌اتفاق آراء این شرکت را خارج از شمول تبصره 2 بند 2 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص دادند لذا پیشنهاد مذکور "شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک، موضوعاً منتفی است ومورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
ب) در خصوص درخواست دوم کمیته ملی المپیک در مورد واگذاری مالکیت مازاد بر ۴۰ درصد از شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک، با عنایت به اینکه رسیدگی به نحوه واگذاری در حوزه وظایف و اختیارات شورا قرار ندارد، این موضوع خارج از حوزه وظایف شورا تشخیص داده شد