منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهار شورای رقابت مورخ 1398/09/30 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع پرونده: بررسی درخواست شهرداری تهران مبنی بر مستثنی شدن شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو ازمفاد بند (2) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی

اعضای شورا ضمن بررسی پیشنهاد مستثنی شدن "شرکت ستاد معاینه فنی شهرداری تهران"، جدای از جنبه های حاکمیتی و نظارتی که از وظایف ستاد و شهرداری تهران است، باتفاق آراء این پیشنهاد را مصداق و مشمول تبصره 2 بند 2 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص ندادند. لذا پیشنهاد مستثنی شدن "شرکت ستاد معاینه فنی شهرداری تهران" در حوزه امور اجرایی معاینه فنی خودرو، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.