منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و دو یک شورای رقابت مورخ 1398/09/16 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع اول: بررسی درخواست بانک صادرات مبنی بر اجرای مصوبه شماره 66 شورای رقابت در خصوص تعرفه واگذاری کد خدماتی 09602 مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

در خصوص موضوع بررسی درخواست بانک صادرات مبنی بر اجرای مصوبه شماره 66 شورای رقابت در خصوص تعرفه واگذاری کد خدماتی 09602 مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ قطع نظر از رای صادره هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه" تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی را در چارچوب قوانین و مقررات، از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشخیص داده است"، اعضای شورا پس از بحث و تبادل نظر در این‌خصوص، با اکثریت آراء مقرر نمودند بر مبنای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن، تنظیم و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت می‌باشد و بر اساس ماده 92 قانون کلیه قوانین مغایر ملغی‌ می‌باشند، لیکن با توجه به اینکه موضوع شکایت شاکی مربوط به گذشته بوده و تنظیم دستورالعمل توسط شورا، ناظر به آینده خواهد بود ودر هر حال به موضوع نامه بانک صادرات تسری نخواهد داشت و لذا مسئله، سالبه به انتفاع موضوع بوده و ضمنا به مرکز ملی رقابت، ماموریت داده می‌شود، گزارشی تهیه و به شورا ارایه نماید تا در صورت نیاز و ضرورت تهیه دستورالعمل در حوزه بازار کدهای خدماتی تصمیم قطعی اتخاذ شود.

موضوع دوم: بررسی شکایت کاروران پست(شرکت کالارسانان چاپار و شركت پيشخوان خدمات ايرانيان) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.


در خصوص موضوع شکایت شرکت کالا رسانان چاپار به نمایندگی از شرکت های پست سریع و شركت پيشخوان خدمات ايرانيان (متقاضیان کارور پستی) از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ شورای رقابت بموجب مفاد بند یک ماده 58 و ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موادی از مصوبه شماره 12 جلسه 254 مورخ 17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مواد و بندهای ذیل را مصداق اخلال در رقابت موضوع بند 20 ماده یک قانون و مغایر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص می‌دهد:


- ماده 3 مصوبه کمیسیون: بدلیل محدود کردن تعداد کاروران به حداکثر 2 کارور و مخدوش کردن شرایط رقابت در بازار.
- ماده 11 مصوبه کمیسیون: بدلیل تعیین دوره حفاظت سه ساله برای عدم ورود کاروران جدید و تداوم شرایط غیر رقابتی و نیز بدلیل الزام سایر فعالان این بازار به همکاری با دو کارور تعیین شده در ماده 3.


صرفنظر از مشاهده موارد مغایرت مصوبات با قانون مانند عدم ابتنا به قانون برای برگزاری مزایده، مغایرت با تصریح ماده27 قانون اساسنامه شرکت ملی پست مبنی بر ایجاد رقابت و صدور مجوز حداقل برای 2 کارور، مغایرت مصوبه در الزام به ارائه خدمات اجباری عمومی با جزء 3 ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی پست، نظر به اینکه شروط صدرالاشاره سبب ایجاد موقعیت مسلط در بازار خدمات پستی برای شرکت های برنده می شود و سایر شرکت ها مجبور به خروج از بازار و یا پذیرش شرایط شرکت های انحصاری مسلط خواهند شد. شورای رقابت بر اساس مفاد جزء 3 بند الف ماده 59، بند یک ماده 58 و ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موارد صدرالذکر از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را رویه ضد رقابتی تشخیص می‌دهد. علیهذا شورای رقابت به استناد بندهای 1، 2 و 3 ماده 61 قانون حکم به توقف رویه های ضد رقابتی در مواد 3 و 11 مصوبه شماره 12 جلسه 254 مورخ 17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عدم تکرار آن، صادر می نماید.