منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و نود و نه شورای رقابت مورخ 1398/08/18 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع :بررسی شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت به طرفیت شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری

1- در زمینه ادعای مطرح شده از سوی دیده بان شفافیت مبنی بر محدود کردن میزان عرضه محصولات در بازار توسط شرکت پارس حیات و سوء‌استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی منجربه بروز کمبود کالا در بازار، اکثریت اعضای شورا پس از بحث و بررسی کلیه مستندات و توضیحات ارائه شده توسط طرفین شکایت، مقرر نمودند که وقوع احتکار و استنکاف از معامله موضوع بند الف ماده 45، قانونن توسط شرکت پارس حیات احراز نمی‌گردد.
2- در خصوص ادعای مطرح شده از سوی دیده بان شفافیت و عدالت مبنی بر سوء استفاده از موقعیت مسلط بر بازار برای تعیین قیمت به صورت غیر متعارف، بدلیل آنکه این أمر نیاز به بررسی کلیه عوامل دخیل در این بازار داشته و ضروری است رفتار سایر شرکت‌های فعال این بازار در رابطه با تعیین قیمت را مورد بررسی قرار داد، شورای رقابت مقرر نمودند که مرکز ملی رقابت ضمن بررسی دقیق‌تر مبانی قیمت و چگونگی تعیین قیمت توسط این شرکت و سایر بازیگران بازار، موضوع را بررسی و گزارش کامل و دقیق آن را به شورا ارائه نماید.