منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و نود و هشت شورای رقابت مورخ 1398/08/11 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع اول:بررسی شکایت انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری از خانم‌ها فاطمه مهدوی و سمیه مهدوی

در خصوص موضوع شکایت انجمن نابینایان تجلی ری از خانم ها فاطمه و سمیه مهدوی؛ اعضای شورا با اکثریت آراء هیچیک از ادعاها و اظهارات شاکی را مصداق بندهای 1 و 3 جزء ک ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی «کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث؛ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث»، تشخیص نداده و نظر به اینکه به جهت فقد ادله و وسایل اثباتی لازم، ارتکاب رویه های ضد رقابتی انتسابی مورد ادعا به مرحله احراز و اثبات نمی رسد لذا شورای رقابت تصمیم به رد موضوع شکایت حاضر و خواسته آن اتخاذ نموده و اعلام می دارد. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.

موضوع دوم:بررسی شکایت شرکت راهبران کسب و کار و فناوری خلاق به طرفیت اتاق اصناف مرکز استان فارس

در خصوص موضوع شکایت شرکت راهبران کسب و کار و فناوری خلاق به شماره ثبتی762/97/17 مورخ 14/05/1397به طرفیت اتاق اصناف استان فارس اعضای شورا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند؛ 1- با توجه به اینکه در رابطه با شکایت شرکت راهبران کسب و کار و فناوری خلاق از اتاق اصناف استان فارس دلایل کافی مبنی بر وقوع فعالیت ضد رقابتی احراز نگردید، حکم بر رد شکایت صادر می گردد. 2- اعضای شورا باتفاق آرا مقرر نمودند که نامه‌ای به رییس شورای عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور (وزیر صمت) ارسال و در آن از درخواست شود که ضمن بررسی محورهای مهم و موازین قانونی نمونه شکایات واصله به شورای رقابت، نظارت دقیق‌تری بر اینگونه فعالیت های اتاق‌های اصناف که نوعی ورود به عرصه تصدی‌گری و خروج از وظایف حاکمیتی است، اعمال نمایند.