منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و نود شورای رقابت مورخ 1398/06/09 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : بررسی گزارش کارگروه مصوبه جلسه ۳۴۲ شورای رقابت با موضوعیت فهرست پیشنهادی شهرداری تهران جهت مستثنی کردن شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بر اساس تبصره (۲) بند 2ماده (۶)، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.


اعضای شورای رقابت، وفق تبصره (۲) بند 2ماده (۶) قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سه شرکت زیر را با توجه به اطلاعات واصله، از شمول این بند مستثنی تشخیص دادند و در مورد "شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها" با توجه به وجود مباحث مختلف پیرامون سطح ماموریت و وظایف ستاد و نام این شرکت و تعارضات موجود در خصوص امکان واگذاری وظایف این شرکت، ضمن حفظ سیاست‌گذاری حاکمیتی ستاد، مقرر گردید شورای شهر و شهرداری تهران، وضعیت این شرکت را بررسی مجدد کنند و متعاقبا پیشنهادی جامع در مورد این شرکت (ستاد) ارایه نمایند. 1. شرکت راه‌ آهن شهری (مترو) باتفاق آرای حاضر در جلسه 2. شرکت واحد اتوبوسرانی، باتفاق آرای حاضر در جلسه 3. شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری متروی تهران باتفاق آراء مقید به شرط دوسال ادامه فعالیت با وضعیت فعلی گردید و پس از اتمام این بازه زمانی، موضوع مجدداً در شورای رقابت برای تصمیم‌گیری مطرح گردد.