منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1398/04/29 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : شکایت از سازمان انرژی اتمی


با توجه به اینکه در فضای فعلی بازار رادیو ایزوتوپ¬ها (اعم از پزشکی و صنعتی) در اختیار داشتن مالکیت شرکت پارس ایزوتوپ توسط سازمان انرژی اتمی توأم با اختیار اعطای مجوز ورود به بخش خصوصی (علیرغم عدم تشکیل کمیته انرژی اتمی موضوع ماده 10 قانون سازمان انرژی اتمی)، این سازمان را در وضعیت اقتصادی مسلط قرار داده است، اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند صرفنظر از انصراف شاکی (شرکت کیمیا پخش شرق) از شکایت خود طی نامه شماره ثبتی 531-98-10-و مورخ 31/04/1398 و با توجه به جنبه‌های عمومی ضد رقابتی موضوع شکایت، این اقدام مصداق قسمت 4 بند ط ماده 45 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده می شود و بر اساس بند 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضد رقابتی به سازمان انرژی اتمی صادر و مقرر گردید که سازمان مذکور نسبت به احیا و اعمال تبصره ماده 5 قانون سازمان انرژی اتمی ایران با تصویب کمیته انرژی اتمی موضوع ماده 10 این قانون جهت رقابتی نمودن فضای حاکم بر بازار رادیو ایزوتوپ ها اقدام کند.