منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و یک شورای رقابت مورخ 1398/04/01 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : شکایت از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه


در خصوص شکایت آقای بهزاد منصوری به شماره ثبتی 2920/96/13 مورخ 21/09/1396 به طرفیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با موضوع «امتناع بلاوجه از صدور مجوز تأسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی»؛ با توجه به اینکه شرایط چنین مجوزی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نگردیده و مرکز ملی رقابت نیز این موضوع را به قوه قضاییه منعکس نموده‌ است. اگر چه مستند به حکم ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در موارد عدم بارگذاری مجوزها و شرایط آنها، موضوع شکایات مربوطه قابل رسیدگی در شورا نمی باشد اما نظر به اینکه ضوابط مقرر جهت دریافت این مجوز ذیل ماده 17«آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها» مصوب 26/12/1396ریاست قوه قضاییه (برگرفته از اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری) می‌تواند تبعیض آمیز باشد و ضوابط شدیداً محدود کننده تلقی گردد، لذا اعضای شورا باتفاق آرا مقرر نمودند با توجه به عدم درج شرایط در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه موضوع این شکایت به جهت عدم صلاحیت ذاتی، بطور خاص قابل رسیدگی در شورای رقابت نیست. اما بطور کلی لازم است با قوه قضاییه مکاتبه شود تا شرایط چنین مجوزهایی برای متقاضیان جهت تأمین فرصت دسترسی عادلانه و منصفانه، شفاف، متعارف و رقابتی گردد و موضوع نیز به هیات مقررات زدایی منعکس شود. ضمناً در خصوص شکایات مرتبط با عدم درج شرایط مجوزهای کسب و کاری که مراجع تابعه قوه قضاییه صادر می نمایند، مقرر شد نامه مستندی به ریاست محترم قوه قضاییه نوشته شود و از ایشان درخواست شود تا در تعیین و بارگذاری شرایط مجوزهای ذیربط و فرآیند آن تسریع گردد.