منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1398/03/13 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : شکایت از اداره بیمه سلامت قم


اعضای شورا مقرر نمودند صرفنظر از انصراف شاکی (آقای حمید اورعی) طی نامه شماره ثبتی 269-98-10-و مورخ 11/03/1398، با توجه به اینکه موضوع واجد جنبه عمومی است و رویه فعلی سازمان بیمه سلامت در انعقاد قرارداد‌ها گزینشی است، لذا با رای اکثریت اعضای شورا این رویه از مصادیق بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب شده و وفق بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای به توقف رویه ضد رقابتی صادر می‌شود و سازمان مشتکی عنه (سازمان بیمه سلامت) مکلف به شفاف سازی ضوابط در زمینه انعقاد قراردادهای مورد بحث می‌باشد.