منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و شش شورای رقابت مورخ 1398/02/23 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : ادامه بررسی شکایت آقای صادق نیازاده از وزارت بهداشت


در خصوص موضوع ادامه بررسی شکایت آقای صادق نیا زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 666/97/10 مورخ 27/4/97 با موضوع عدم صدور مجوز تبدیل داروخانه روزانه به شبانه‌روزی؛ با عنایت به اینکه در جلسه شماره 372 شورای رقابت، مقرر گردید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام شود که آیا شاکی (آقای صادق نیازاده) که متقاضی مجوز تاسیس و تبدیل داروخانه بوده است، کارمند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند یا خیر؟ و باتوجه به پاسخ مثبت وزارت یاد شده مبنی بر اینکه نامبرده نیروی تمام وقت و رسمی آن وزارت است، اعضای شورا مقرر نمودند که: "طی نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود که تا مشخص شدن نظر شورا، درخصوص صدور پروانه درخواستی شاکی (آقای صادق نیازاده ) اقدامی انجام نشود. همچنین استعلام و سئوال شود که آن وزارتخانه در اعطای مجوزهای حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به موضوع تعارض منافع چگونه توجه می‌کند و آیا مصوبه‌ای در این زمینه دارند و نحوه برخورد مجموعه فرآیندهای مدیریتی و مقررات موضوعه آن وزارت در این زمینه با این موضوع چگونه است.