منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و سه شورای رقابت مورخ 1398/02/02 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : بررسی گزارش نحوه واگذاری طرح‌های پژوهشی وزارت نفت به مجریان


اعضای شورا در خصوص موضوع بررسی گزارش نحوه واگذاری طرح‌های پژوهشی وزارت نفت به مجریان پس از بحث و بررسی مستندات موجود باتفاق آرا مقرر نمودند ضمن بررسی صحت فرآیندهای ذکر شده در گزارش وزارت نفت و همچنین آمار و ارقام ارایه شده در گزارش طرح‌های پژوهشی خصوصاً جمع و مبلغ هر پروژه واگذار شده به تفکیک کارفرما و مجری، مرکز ملی رقابت در رابطه با موضوع گزارشی با جزییات و تفصیل بیشتری تهیه و به شورا ارایه نماید.