منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و شش شورای رقابت مورخ 1398/05/12 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

- موضوع : تقاضای ادغام چهار شرکت در شرکت بنا گستران ایرانشهر


در خصوص موضوع ادغام پنج شرکت به نام‌های توسعه گستر وستا، بنا توسعه ایلیا، امین برج سازان البرز، توسعه گستر یسنا (شرکت های ادغام شونده) و بناگستران ایرانشهر (شرکت ادغام کننده) که همگی شرکت سهامی خاص هستند، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا مقرر نمودند، ادغام مورد درخواست از حیث تمرکز و سهم بازار، مغایرتی با ماده 48 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل ادغام و تملک مصوب شورا ندارد. همچنین لازم است درخواست کتبی هر پنج شرکت متقاضی ادغام اخذ گردد.