منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1398/05/19 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

- موضوع اول: بررسی شکایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (ISC)


از آنجا که بنابر مستندات موجود و مطالب مطروحه در جلسه رسیدگی به شکایت شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک به طرفیت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، وزارت نفت بنا به مواد 2 و 3 مصوبه شماره 1810392مورخ 28/12/1396 شورای اقتصاد وظیفه بررسی و تأیید فنی شرکت های عرضه کننده بخاری های هرمتیک برای برخورداری از یارانه را بر عهده داشته است، لکن شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از سوی وزارت نفت علاوه بر انجام وظیفه مذکور، عنوان تولید کننده انحصاری را نیز به شرکت مورد تأیید اطلاق نموده که می تواند موجب اخلال در شرایط رقابتی در بازار گردد، لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا اقدام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را مصداق جزء 4 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته و بر اساس بند 3 ماده 61 قانون، تصمیم بر دستور به توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت بهینه سازی مصرف اتخاذ نمودند.


موضوع دوم: بررسی شکایت از وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور


در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت شرکت حمل و نقل جهاد نصر به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور؛ از آنجا که قانوناً فعالیت حمل و نقل بار مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌باشد، اکثریت اعضای شورا اقدام سازمان امور مالیاتی در مورد عدم فراخوان اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر اشخاص حقیقی فعال در امر حمل و نقل بار را مصداق ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته و به موجب مفاد جزء 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اصلاح آن توسط سازمان امور مالیاتی صادر نمودند و مقرر نمودند که سازمان امور مالیاتی نسبت به فراخوان اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر اشخاص حقیقی فعال در امر حمل و نقل بار، همانند اشخاص حقوقی این بخش اقدام نماید.