منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1398/05/26 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

- موضوع اول: بررسی شکایت شرکت پژوهشی طرود شمال از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

"با توجه به مباحث انجام شده و مداقه در محتویات پرونده شکایت شرکت پژوهشی طرود شمال به طرفیت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

1- شورای رقابت صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده مطروحه را دارا بوده و ایراد شکلی مشتکی عنه مبنی بر عدم صلاحیت ذاتی شورای رقابت مردود می باشد؛ چرا که اولاً: تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل (44) قانون اساسی که مورد استناد مشتکی عنه می¬باشد، در خصوص نحوه توسعه حوزه های مصرح توسط بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی بوده و کلمه «قانون» در تبصره مزبور به طور مجاز به کار رفته است. ثانیاً: عموم و اطلاق مواد (43) و (86) قانون یاد شده، مؤید شمول مقررات قانون بر فعالیت های اقتصادی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی می¬باشد.

2- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر انطباق موضوع شکایت با ماده (45) قانون، نظر به این که مشتکی عنه بنگاه اقتصادی نمیباشد، لذا موضوع شکایت قابلیت انطباق با مصادیق رویه های ضد رقابتی در ماده مورد اشاره را ندارد.

3- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر انطباق موضوع شکایت با ماده (52) قانون، با توجه به اینکه اقدام مشتکی عنه با ارائه دلایل مبتنی بر ایرادات تخصصی بر تقاضای شاکی بوده و موجب اخلال در رقابت یا تسلط بر بازار توسط شخص خاصی نگردیده، لذا با عنایت به مطالب بیان شده، شکایت شاکی وارد تشخیص داده نشد." این تصمیم حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت تجدید نظر شورای رقابت می باشد.


موضوع دوم: بررسی فهرست پیشنهادی شهرداری تهران جهت مستثنی کردن سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر اساس تبصره (۲) بند 2ماده (۶).
با توجه به شرح وظایف و فعالیتهای سازمان‌های به شرح ذیل، اعضای شورای رقابت ، وفق تبصره (۲) بند 2ماده (۶) قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان‌های زیر را از شمول این بند مستثنی تشخیص دادند.